sld tvsld facebook

Projekt ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej
24 lipca 2012

Wnioskodawcy chcą, aby do dochodu uprawniającego do pomocy społecznej nie były wliczane zasiłki rodzinne i część dodatków do zasiłków rodzinnych (z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowywania dziecka, wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania) oraz zasiłki i dodatki pielęgnacyjne w przypadku, gdy przyznawane są one dziecku niepełnosprawnemu (z orzeczoną niepełnosprawnością), osobie niepełnosprawnej w stopniu znacznym, osobie niepełnosprawnej w stopniu umiarkowanym, jeśli niepełnosprawność powstała w wieku do ukończenia 21 roku życia, a także otrzymywanego przez osoby posiadające ważne orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych. Chcą również, aby do dochodu uprawniającego do pomocy społecznej nie był wliczany dodatek pielęgnacyjny przysługujący osobie uprawnionej do emerytury lub renty, jeżeli osoba ta została uznana za całkowicie niezdolną do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Do reprezentowania wnioskodawców upoważniona została posłanka Anna Bańkowska

 
ZAPOZNAJ SIĘ Z PROJEKTEM USTAWY


 
Realizacja:www.funio.pl